که چشم بسته ام و کرده ام فراموشت

درخواست حذف این مطلب

از خودم گفتم. از همه چیز خودم؛ به جز آن بخشی از زندگی ام که اتفاق خوشایندی در آن نیفتاده بود. نه این که تعمدی در کار باشد یا بخواهم آن بخش را مخفی کنم یا از آن فراری باشم. نه. فقط آن بخش برایم اهمیت زیادی نداشت و طوری برایم تمام شده بود که انگار هرگز وجود خارجی نداشته است... و من این را دوست داشتم...

+ عنوان (با کمی تغییر): سجاد سامانی